MindMe Personality, är ett kraftfullt verktyg för för att förstå och utveckla sina egna unika styrkor och förutsättningar. Det är baserat på ny forskning om hur hjärnan fungerar och utifrån modern personlighetsteori. MindMe Personality är ett instrument för rekrytering, självkännedom, personlig utveckling och grupputveckling. MindMe Personality kan används även för att förbättra inlärning, samarbete, kommunikation och ledarskap.

Med hjälp av en MindMe Personality - analys kan du komma fram till vad du brinner för och hitta rätt utbildningsvägar och rätt karriärvägar. Kombinerat med en kompetensanalys ser du konkret vilka kunskaper du både behöver och vill tillägna dig. När du hittat det du brinner för får du också motivation att jobba mot dina mål!

Dina naturliga fallenheter visas i vår unika Mindmap där vi jämför hur du uppfattade dig själv som ung (yngre) och idag. Du ser där dina förmågor inom Systematiskt tänkande, Emotionellt tänkande, Kreativt tänkande och Analytiskt tänkande. Du erhåller en graf med dig själv som ung (grått område) och på den en graf som beskriver dig idag. Se exempel nedan

I analysen återspeglas din personlighet också"utifrån de fem personlighetsfaktorer som på senare tid blivit kända under namnet "The Big Five", de fem stora. Det mäter egenskaperna Extrovert - Introvert, Öppenhet för nyheter, Emotionell stabilitet (bl a stresstålighet), Vänlighet och Samvetsgrannhet (noggrann, ordningssam). Förutom dessa fem egenskaper så mäter vi också ett antal framgångsfaktorer och tillståndsfaktorer.

Utifrån din tankestil, som visas i din Mindmap, matchas din grad av utåtriktning (extrovert/introvert), öppenhet, stabilitet, vänlighet och samvetsgrannhet mot dina kompetenser i ditt val av karriär. Din Mindmap med din unika tankestil visar vad din gärna tycker om att göra, "vad du brinner för". Din kompetensanalys visar konkret vad du kan och vilka uppgifter eller utbildningar du är motiverad för.

Vi mäter även dina framgångsfaktorer: Självförtroende, Självkänsla, Optimism, Bekräftelsebehov och Uthållighet. Uthållighet är den allra viktigaste framgångsfaktorn. Alla framgångsfaktorer kan med stor framgång tränas.

De tillståndsfaktorer vi mäter är din emotionella ton och din stressnivå. Är din emotionella ton negativ eller lever du under stor stress är det viktigt att komma fram till varför du har det på det sättet och skapa en handlingsplan för att minska stressen och hitta vägen mot en positiv upplevelse av tillvaron. Vi mäter även din grad av social anpassning. Din tankestil kan vara naturlig, vilket är det ideala. Den kan vara gynnsamt anpassad vilket är vanligt förekommande. Den kan också vara ogynnsamt anpassad. Om man under lång tid tvingas anpassa sig för mycket till omgivningen leder det ofta till en negativ påverkan på personligheten och dessa personer kan vantrivas med såväl arbete som livet som helhet. När man gör MindMe Personality upptäcks detta ofta på ett tidigt stadium och man kan göra nödvändiga förändringar i tillvaron så att man återigen känner lust.

Sammantaget får du en mycket god insikt om dig själv som person och hur du kan utvecklas vidare. Genom denna unika analys får du reda på dina avgörande styrkor och de områden du skall fokusera på att utveckla för att nå framgång.


© Curomed Utbildning AB - alla rättigheter förbehålls.

Curomed Utbildning AB ⚫ Håkmark 213 ⚫ 905 91 Umeå
E-post info@curomed.se ⚫ Tel 090-38375